czwartek, 25.07.2024
Strategia podatkowa

INFORMACJA O ZREALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ CARMEN POLSKA SP. Z O.O.

 W ROKU 2020

 

 

1. Wprowadzenie

Niniejsza strategia podatkowa opisuje stanowisko Spółki  w zakresie podatków.

Kwestie podatkowe traktowane są przez Spółkę jako zagadnienie odpowiedzialności przedsiębiorstwa, a płacenie podatków we właściwej kwocie i właściwym czasie jest traktowane jako należny zwrot części zysku do społeczeństwa, w którym ona funkcjonuje i wykorzystuje jego zasoby.

Spółka postępuje w sposób właściwy i uczciwy w zakresie podatków i innych opłat. Unika agresywnej strategii podatkowej i  podejmowania ryzyka tym zakresie. Wszelkie operacje gospodarcze mają charakter biznesowy i nie są motywowane kreatywnym planowaniem strategii podatkowych.

Celem Spółki jest zapewnienie zgodności podatkowej. W związku z tym proces księgowania oraz raportowania w spółce jest tak  zorganizowany, aby zapewnić zachowanie zgodności podatkowej.

Strategia podatkowa jest dostosowana do wielkości i struktury Spółki oraz branży w jakiej działa. Podejście Spółki uwzględnia fakt, że pomimo znacznych obrotów prowadzi ona prostą działalność polegającą na sprzedaży towarów wyłącznie na terenie kraju.

Zarząd spółki dąży do zapewnienia skutecznej i adekwatnej kontroli Spółki, co oznacza dążenie do posiadania kompetentnej kadry pracowniczej, zaszczepianie postawy uczciwości w całej organizacji i kontrolowanie świadomości strategii jak i wartości jakimi kieruje się organizacja oraz ustalanie pozytywnego wzoru zachowania.

 

2. Informacja o stosowanych procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

a) Zarządzanie ryzykiem podatkowym,

Spółka monitoruje ryzyko podatkowe i identyfikuje zagrożenia, jakie mogą pojawiać się w ramach jej działalności lub wynikają z faktu obrotu towarami akcyzowymi. Celem spółki jest minimalizowanie ryzyka i nie podejmowanie działań, które mogą  być nie akceptowane przez administrację skarbową. Analiza ryzyka odbywa się cyklicznie, w szczególności każdorazowo w przypadków zmian przepisów podatkowych.

W spółce występują standardowe zagrożenia podatkowe dotyczące działalności handlowej. Dodatkowe zagrożenia podatkowe związane są z prowadzeniem obrotu towarami akcyzowymi o dużej podatności na kradzieże. Niemal wszystkie przeprowadzane transakcje są działaniami rutynowymi, specyficzne nietypowe transakcje pojawiają się rzadko i są przedmiotem pogłębionej analizy.

Spółka dostrzega istniejące ryzyko związane z interpretacją i stosowaniem przepisów podatkowych, zasobami ludzkimi oraz używanym systemem informatycznym.

Akceptowane przez Spółkę ryzyko podatkowe jest określone na poziomie niskim.

b) Kontrola i monitorowanie

Spółka wdrożyła politykę kontroli dokumentacji i procesów wchodzących w skład funkcji podatkowej. Procedura kontroli funkcji podatkowej obejmuje kontrolę wewnętrzną oraz audyt zewnętrzny. Czynności kontrolne są częścią codziennej działalności. System kontroli wewnętrznej w zakresie funkcji podatkowej obejmuje procesy zatwierdzania i autoryzacji, ograniczenia dostępu i kontrolę
transakcji, uzgodnienia kont i bezpieczeństwo fizyczne, podział obowiązków.

Dodatkowym wsparciem kontroli wewnętrznej jest coroczny audyt zewnętrzny.

c) Zasoby kadrowe

W celu prawidłowego wypełnienia obowiązków podatkowych, wykonywanie zadań z zakresu funkcji podatkowej zostało powierzone osobom posiadającym niezbędną wiedzę i umiejętności, nad którymi jest sprawowany odpowiedni nadzór. Najważniejsi pracownicy odpowiedzialni za funkcje podatkowe pracują w Spółce od wielu lat, mają głęboką znajomość Spółki i branży. Spółka zapewnia pracownikom zaangażowanym w realizację funkcji podatkowych dostęp do niezbędnych szkoleń i możliwość pogłębiania wiedzy.

Funkcje podatkowe są realizowane przez zasoby wewnętrzne. Spółka nie korzysta z outsourcingu w zakresie księgowości, kadr, płac ani naliczania podatków.

d) Zarządzanie informacjami i danymi podatkowymi

Procesy związane z funkcją podatkową dotyczą m.in. procesów zbierania, zarządzania, publikowania i składowania informacji i danych podatkowych. Spółka dokłada starań by informacje i dane dla wsparcia prawidłowego działania funkcji podatkowej były odpowiednie i istotne dla procesów podatkowych, dostarczane terminowo, w prawidłowy, spójny i użyteczny sposób.

Spółka wdrożyła szereg działań: procedurę obiegu dokumentów, akceptacji faktur, sprawdzanie kontrahentów w systemie VIES, sprawdzenie, czy rachunki bankowe kontrahentów figurują na białej liście, procedurę, której celem jest minimalizacja strat inwentaryzacyjnych.

e) Systemy informatyczne

Spółkę w funkcji podatkowej wspiera system informatyczny.

Wdrożone przez Spółkę rozwiązania informatyczne zapewniają prawidłowe przygotowanie i wypełnienie deklaracji podatkowych, sprawozdań finansowych i innej ustawowo nałożonej dokumentacji, wyliczenie podatku oraz zarządzanie płatnościami podatku.

Wdrożone zostały mechanizmy, które minimalizują ryzyka w zakresie przede wszystkim:


• możliwości uzyskania nieautoryzowanego dostępu;
• modyfikacji danych lub aplikacji;
• bezpieczeństwa danych;
• możliwości utraty danych lub niemożności uzyskania dostępu do wszystkich potrzebnych danych.

 

3. Dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

Spółka nie stosowała dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

 

4. Informacja odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Zgodnie z najlepszą wiedzą, uważamy, że wszelkie obowiązki podatkowe zostały przez Spółkę wykonane. Spółka składała wymagane prawem deklaracje, natomiast podatki były uiszczane w terminie. Spółka nie przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej żadnych informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej z uwagi na ich brak.

5. Transakcje z podmiotami powiązanymi

Spółka nie prowadziła transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Działania restrukturyzacyjne

Spółka nie planowała i nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych.

7. Informacja o złożonych wnioskach

Spółka nie złożyła wniosków o wydanie

- ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej,

- interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej,

- wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług,

- wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późniejszymi zm.).

8. Rozliczenia podatkowe na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

 

 

 

 

 

INFORMACJA O ZREALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ CARMEN POLSKA SP. Z O.O.

 W ROKU 2021

 

 

1. Wprowadzenie

Niniejsza strategia podatkowa opisuje stanowisko Spółki  w zakresie podatków.

Kwestie podatkowe traktowane są przez Spółkę jako zagadnienie odpowiedzialności przedsiębiorstwa, a płacenie podatków we właściwej kwocie i właściwym czasie jest traktowane jako należny zwrot części zysku do społeczeństwa, w którym ona funkcjonuje i wykorzystuje jego zasoby.

Spółka postępuje w sposób właściwy i uczciwy w zakresie podatków i innych opłat. Unika agresywnej strategii podatkowej i  podejmowania ryzyka tym zakresie. Wszelkie operacje gospodarcze mają charakter biznesowy i nie są motywowane kreatywnym planowaniem strategii podatkowych.

Celem Spółki jest zapewnienie zgodności podatkowej. W związku z tym proces księgowania oraz raportowania w spółce jest tak  zorganizowany, aby zapewnić zachowanie zgodności podatkowej.

Strategia podatkowa jest dostosowana do wielkości i struktury Spółki oraz branży w jakiej działa. Podejście Spółki uwzględnia fakt, że pomimo znacznych obrotów prowadzi ona prostą działalność polegającą na sprzedaży towarów wyłącznie na terenie kraju.

Zarząd spółki dąży do zapewnienia skutecznej i adekwatnej kontroli Spółki, co oznacza dążenie do posiadania kompetentnej kadry pracowniczej, zaszczepianie postawy uczciwości w całej organizacji i kontrolowanie świadomości strategii jak i wartości jakimi kieruje się organizacja oraz ustalanie pozytywnego wzoru zachowania.

 

2. Informacja o stosowanych procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

a) Zarządzanie ryzykiem podatkowym,

Spółka monitoruje ryzyko podatkowe i identyfikuje zagrożenia, jakie mogą pojawiać się w ramach jej działalności lub wynikają z faktu obrotu towarami akcyzowymi. Celem spółki jest minimalizowanie ryzyka i nie podejmowanie działań, które mogą  być nie akceptowane przez administrację skarbową. Analiza ryzyka odbywa się cyklicznie, w szczególności każdorazowo w przypadków zmian przepisów podatkowych.

W spółce występują standardowe zagrożenia podatkowe dotyczące działalności handlowej. Dodatkowe zagrożenia podatkowe związane są z prowadzeniem obrotu towarami akcyzowymi o dużej podatności na kradzieże. Niemal wszystkie przeprowadzane transakcje są działaniami rutynowymi, specyficzne nietypowe transakcje pojawiają się rzadko i są przedmiotem pogłębionej analizy.

Spółka dostrzega istniejące ryzyko związane z interpretacją i stosowaniem przepisów podatkowych, zasobami ludzkimi oraz używanym systemem informatycznym.

Akceptowane przez Spółkę ryzyko podatkowe jest określone na poziomie niskim.

b) Kontrola i monitorowanie

Spółka wdrożyła politykę kontroli dokumentacji i procesów wchodzących w skład funkcji podatkowej. Procedura kontroli funkcji podatkowej obejmuje kontrolę wewnętrzną oraz audyt zewnętrzny. Czynności kontrolne są częścią codziennej działalności. System kontroli wewnętrznej w zakresie funkcji podatkowej obejmuje procesy zatwierdzania i autoryzacji, ograniczenia dostępu i kontrolę
transakcji, uzgodnienia kont i bezpieczeństwo fizyczne, podział obowiązków.

Dodatkowym wsparciem kontroli wewnętrznej jest coroczny audyt zewnętrzny.

c) Zasoby kadrowe

W celu prawidłowego wypełnienia obowiązków podatkowych, wykonywanie zadań z zakresu funkcji podatkowej zostało powierzone osobom posiadającym niezbędną wiedzę i umiejętności, nad którymi jest sprawowany odpowiedni nadzór. Najważniejsi pracownicy odpowiedzialni za funkcje podatkowe pracują w Spółce od wielu lat, mają głęboką znajomość Spółki i branży. Spółka zapewnia pracownikom zaangażowanym w realizację funkcji podatkowych dostęp do niezbędnych szkoleń i możliwość pogłębiania wiedzy.

Funkcje podatkowe są realizowane przez zasoby wewnętrzne. Spółka nie korzysta z outsourcingu w zakresie księgowości, kadr, płac ani naliczania podatków.

d) Zarządzanie informacjami i danymi podatkowymi

Procesy związane z funkcją podatkową dotyczą m.in. procesów zbierania, zarządzania, publikowania i składowania informacji i danych podatkowych. Spółka dokłada starań by informacje i dane dla wsparcia prawidłowego działania funkcji podatkowej były odpowiednie i istotne dla procesów podatkowych, dostarczane terminowo, w prawidłowy, spójny i użyteczny sposób.

Spółka wdrożyła szereg działań: procedurę obiegu dokumentów, akceptacji faktur, sprawdzanie kontrahentów w systemie VIES, sprawdzenie, czy rachunki bankowe kontrahentów figurują na białej liście, procedurę, której celem jest minimalizacja strat inwentaryzacyjnych.

e) Systemy informatyczne

Spółkę w funkcji podatkowej wspiera system informatyczny.

Wdrożone przez Spółkę rozwiązania informatyczne zapewniają prawidłowe przygotowanie i wypełnienie deklaracji podatkowych, sprawozdań finansowych i innej ustawowo nałożonej dokumentacji, wyliczenie podatku oraz zarządzanie płatnościami podatku.

Wdrożone zostały mechanizmy, które minimalizują ryzyka w zakresie przede wszystkim:


• możliwości uzyskania nieautoryzowanego dostępu;
• modyfikacji danych lub aplikacji;
• bezpieczeństwa danych;
• możliwości utraty danych lub niemożności uzyskania dostępu do wszystkich potrzebnych danych.

 

3. Dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

Spółka nie stosowała dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

 

4. Informacja odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Zgodnie z najlepszą wiedzą, uważamy, że wszelkie obowiązki podatkowe zostały przez Spółkę wykonane. Spółka składała wymagane prawem deklaracje, natomiast podatki były uiszczane w terminie. Spółka nie przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej żadnych informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej z uwagi na ich brak.

5. Transakcje z podmiotami powiązanymi

Spółka nie prowadziła transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Działania restrukturyzacyjne

Spółka nie planowała i nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych.

7. Informacja o złożonych wnioskach

Spółka nie złożyła wniosków o wydanie

- ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej,

- interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej,

- wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług,

- wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późniejszymi zm.).

8. Rozliczenia podatkowe na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

 

 

 

 

INFORMACJA O ZREALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ CARMEN POLSKA SP. Z O.O.

 W ROKU 2022

 

 

1. Wprowadzenie

Niniejsza strategia podatkowa opisuje stanowisko Spółki  w zakresie podatków.

Kwestie podatkowe traktowane są przez Spółkę jako zagadnienie odpowiedzialności przedsiębiorstwa, a płacenie podatków we właściwej kwocie i właściwym czasie jest traktowane jako należny zwrot części zysku do społeczeństwa, w którym ona funkcjonuje i wykorzystuje jego zasoby.

Spółka postępuje w sposób właściwy i uczciwy w zakresie podatków i innych opłat. Unika agresywnej strategii podatkowej i  podejmowania ryzyka tym zakresie. Wszelkie operacje gospodarcze mają charakter biznesowy i nie są motywowane kreatywnym planowaniem strategii podatkowych.

Celem Spółki jest zapewnienie zgodności podatkowej. W związku z tym proces księgowania oraz raportowania w spółce jest tak  zorganizowany, aby zapewnić zachowanie zgodności podatkowej.

Strategia podatkowa jest dostosowana do wielkości i struktury Spółki oraz branży w jakiej działa. Podejście Spółki uwzględnia fakt, że pomimo znacznych obrotów prowadzi ona prostą działalność polegającą na sprzedaży towarów wyłącznie na terenie kraju.

Zarząd spółki dąży do zapewnienia skutecznej i adekwatnej kontroli Spółki, co oznacza dążenie do posiadania kompetentnej kadry pracowniczej, zaszczepianie postawy uczciwości w całej organizacji i kontrolowanie świadomości strategii jak i wartości jakimi kieruje się organizacja oraz ustalanie pozytywnego wzoru zachowania.

 

2. Informacja o stosowanych procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

a) Zarządzanie ryzykiem podatkowym,

Spółka monitoruje ryzyko podatkowe i identyfikuje zagrożenia, jakie mogą pojawiać się w ramach jej działalności lub wynikają z faktu obrotu towarami akcyzowymi. Celem spółki jest minimalizowanie ryzyka i nie podejmowanie działań, które mogą  być nie akceptowane przez administrację skarbową. Analiza ryzyka odbywa się cyklicznie, w szczególności każdorazowo w przypadków zmian przepisów podatkowych.

W spółce występują standardowe zagrożenia podatkowe dotyczące działalności handlowej. Dodatkowe zagrożenia podatkowe związane są z prowadzeniem obrotu towarami akcyzowymi o dużej podatności na kradzieże. Niemal wszystkie przeprowadzane transakcje są działaniami rutynowymi, specyficzne nietypowe transakcje pojawiają się rzadko i są przedmiotem pogłębionej analizy.

Spółka dostrzega istniejące ryzyko związane z interpretacją i stosowaniem przepisów podatkowych, zasobami ludzkimi oraz używanym systemem informatycznym.

Akceptowane przez Spółkę ryzyko podatkowe jest określone na poziomie niskim.

b) Kontrola i monitorowanie

Spółka wdrożyła politykę kontroli dokumentacji i procesów wchodzących w skład funkcji podatkowej. Procedura kontroli funkcji podatkowej obejmuje kontrolę wewnętrzną oraz audyt zewnętrzny. Czynności kontrolne są częścią codziennej działalności. System kontroli wewnętrznej w zakresie funkcji podatkowej obejmuje procesy zatwierdzania i autoryzacji, ograniczenia dostępu i kontrolę
transakcji, uzgodnienia kont i bezpieczeństwo fizyczne, podział obowiązków.

Dodatkowym wsparciem kontroli wewnętrznej jest coroczny audyt zewnętrzny.

c) Zasoby kadrowe

W celu prawidłowego wypełnienia obowiązków podatkowych, wykonywanie zadań z zakresu funkcji podatkowej zostało powierzone osobom posiadającym niezbędną wiedzę i umiejętności, nad którymi jest sprawowany odpowiedni nadzór. Najważniejsi pracownicy odpowiedzialni za funkcje podatkowe pracują w Spółce od wielu lat, mają głęboką znajomość Spółki i branży. Spółka zapewnia pracownikom zaangażowanym w realizację funkcji podatkowych dostęp do niezbędnych szkoleń i możliwość pogłębiania wiedzy.

Funkcje podatkowe są realizowane przez zasoby wewnętrzne. Spółka nie korzysta z outsourcingu w zakresie księgowości, kadr, płac ani naliczania podatków.

d) Zarządzanie informacjami i danymi podatkowymi

Procesy związane z funkcją podatkową dotyczą m.in. procesów zbierania, zarządzania, publikowania i składowania informacji i danych podatkowych. Spółka dokłada starań by informacje i dane dla wsparcia prawidłowego działania funkcji podatkowej były odpowiednie i istotne dla procesów podatkowych, dostarczane terminowo, w prawidłowy, spójny i użyteczny sposób.

Spółka wdrożyła szereg działań: procedurę obiegu dokumentów, akceptacji faktur, sprawdzanie kontrahentów w systemie VIES, sprawdzenie, czy rachunki bankowe kontrahentów figurują na białej liście, procedurę, której celem jest minimalizacja strat inwentaryzacyjnych.

e) Systemy informatyczne

Spółkę w funkcji podatkowej wspiera system informatyczny.

Wdrożone przez Spółkę rozwiązania informatyczne zapewniają prawidłowe przygotowanie i wypełnienie deklaracji podatkowych, sprawozdań finansowych i innej ustawowo nałożonej dokumentacji, wyliczenie podatku oraz zarządzanie płatnościami podatku.

Wdrożone zostały mechanizmy, które minimalizują ryzyka w zakresie przede wszystkim:


• możliwości uzyskania nieautoryzowanego dostępu;
• modyfikacji danych lub aplikacji;
• bezpieczeństwa danych;
• możliwości utraty danych lub niemożności uzyskania dostępu do wszystkich potrzebnych danych.

 

3. Dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

Spółka nie stosowała dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

 

4. Informacja odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Zgodnie z najlepszą wiedzą, uważamy, że wszelkie obowiązki podatkowe zostały przez Spółkę wykonane. Spółka składała wymagane prawem deklaracje, natomiast podatki były uiszczane w terminie. Spółka nie przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej żadnych informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej z uwagi na ich brak.

5. Transakcje z podmiotami powiązanymi

Spółka nie prowadziła transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Działania restrukturyzacyjne

Spółka nie planowała i nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych.

7. Informacja o złożonych wnioskach

Spółka nie złożyła wniosków o wydanie

- ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej,

- interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej,

- wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług,

- wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późniejszymi zm.).

8. Rozliczenia podatkowe na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O ZREALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ CARMEN POLSKA SP. Z O.O.

 W ROKU 2022

 

 

1. Wprowadzenie

Niniejsza strategia podatkowa opisuje stanowisko Spółki  w zakresie podatków.

Kwestie podatkowe traktowane są przez Spółkę jako zagadnienie odpowiedzialności przedsiębiorstwa, a płacenie podatków we właściwej kwocie i właściwym czasie jest traktowane jako należny zwrot części zysku do społeczeństwa, w którym ona funkcjonuje i wykorzystuje jego zasoby.

Spółka postępuje w sposób właściwy i uczciwy w zakresie podatków i innych opłat. Unika agresywnej strategii podatkowej i  podejmowania ryzyka tym zakresie. Wszelkie operacje gospodarcze mają charakter biznesowy i nie są motywowane kreatywnym planowaniem strategii podatkowych.

Celem Spółki jest zapewnienie zgodności podatkowej. W związku z tym proces księgowania oraz raportowania w spółce jest tak  zorganizowany, aby zapewnić zachowanie zgodności podatkowej.

Strategia podatkowa jest dostosowana do wielkości i struktury Spółki oraz branży w jakiej działa. Podejście Spółki uwzględnia fakt, że pomimo znacznych obrotów prowadzi ona prostą działalność polegającą na sprzedaży towarów wyłącznie na terenie kraju.

Zarząd spółki dąży do zapewnienia skutecznej i adekwatnej kontroli Spółki, co oznacza dążenie do posiadania kompetentnej kadry pracowniczej, zaszczepianie postawy uczciwości w całej organizacji i kontrolowanie świadomości strategii jak i wartości jakimi kieruje się organizacja oraz ustalanie pozytywnego wzoru zachowania.

 

2. Informacja o stosowanych procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

a) Zarządzanie ryzykiem podatkowym,

Spółka monitoruje ryzyko podatkowe i identyfikuje zagrożenia, jakie mogą pojawiać się w ramach jej działalności lub wynikają z faktu obrotu towarami akcyzowymi. Celem spółki jest minimalizowanie ryzyka i nie podejmowanie działań, które mogą  być nie akceptowane przez administrację skarbową. Analiza ryzyka odbywa się cyklicznie, w szczególności każdorazowo w przypadków zmian przepisów podatkowych.

W spółce występują standardowe zagrożenia podatkowe dotyczące działalności handlowej. Dodatkowe zagrożenia podatkowe związane są z prowadzeniem obrotu towarami akcyzowymi o dużej podatności na kradzieże. Niemal wszystkie przeprowadzane transakcje są działaniami rutynowymi, specyficzne nietypowe transakcje pojawiają się rzadko i są przedmiotem pogłębionej analizy.

Spółka dostrzega istniejące ryzyko związane z interpretacją i stosowaniem przepisów podatkowych, zasobami ludzkimi oraz używanym systemem informatycznym.

Akceptowane przez Spółkę ryzyko podatkowe jest określone na poziomie niskim.

b) Kontrola i monitorowanie

Spółka wdrożyła politykę kontroli dokumentacji i procesów wchodzących w skład funkcji podatkowej. Procedura kontroli funkcji podatkowej obejmuje kontrolę wewnętrzną oraz audyt zewnętrzny. Czynności kontrolne są częścią codziennej działalności. System kontroli wewnętrznej w zakresie funkcji podatkowej obejmuje procesy zatwierdzania i autoryzacji, ograniczenia dostępu i kontrolę
transakcji, uzgodnienia kont i bezpieczeństwo fizyczne, podział obowiązków.

Dodatkowym wsparciem kontroli wewnętrznej jest coroczny audyt zewnętrzny.

c) Zasoby kadrowe

W celu prawidłowego wypełnienia obowiązków podatkowych, wykonywanie zadań z zakresu funkcji podatkowej zostało powierzone osobom posiadającym niezbędną wiedzę i umiejętności, nad którymi jest sprawowany odpowiedni nadzór. Najważniejsi pracownicy odpowiedzialni za funkcje podatkowe pracują w Spółce od wielu lat, mają głęboką znajomość Spółki i branży. Spółka zapewnia pracownikom zaangażowanym w realizację funkcji podatkowych dostęp do niezbędnych szkoleń i możliwość pogłębiania wiedzy.

Funkcje podatkowe są realizowane przez zasoby wewnętrzne. Spółka nie korzysta z outsourcingu w zakresie księgowości, kadr, płac ani naliczania podatków.

d) Zarządzanie informacjami i danymi podatkowymi

Procesy związane z funkcją podatkową dotyczą m.in. procesów zbierania, zarządzania, publikowania i składowania informacji i danych podatkowych. Spółka dokłada starań by informacje i dane dla wsparcia prawidłowego działania funkcji podatkowej były odpowiednie i istotne dla procesów podatkowych, dostarczane terminowo, w prawidłowy, spójny i użyteczny sposób.

Spółka wdrożyła szereg działań: procedurę obiegu dokumentów, akceptacji faktur, sprawdzanie kontrahentów w systemie VIES, sprawdzenie, czy rachunki bankowe kontrahentów figurują na białej liście, procedurę, której celem jest minimalizacja strat inwentaryzacyjnych.

e) Systemy informatyczne

Spółkę w funkcji podatkowej wspiera system informatyczny.

Wdrożone przez Spółkę rozwiązania informatyczne zapewniają prawidłowe przygotowanie i wypełnienie deklaracji podatkowych, sprawozdań finansowych i innej ustawowo nałożonej dokumentacji, wyliczenie podatku oraz zarządzanie płatnościami podatku.

Wdrożone zostały mechanizmy, które minimalizują ryzyka w zakresie przede wszystkim:


• możliwości uzyskania nieautoryzowanego dostępu;
• modyfikacji danych lub aplikacji;
• bezpieczeństwa danych;
• możliwości utraty danych lub niemożności uzyskania dostępu do wszystkich potrzebnych danych.

 

3. Dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

Spółka nie stosowała dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

 

4. Informacja odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Zgodnie z najlepszą wiedzą, uważamy, że wszelkie obowiązki podatkowe zostały przez Spółkę wykonane. Spółka składała wymagane prawem deklaracje, natomiast podatki były uiszczane w terminie. Spółka nie przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej żadnych informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej z uwagi na ich brak.

5. Transakcje z podmiotami powiązanymi

Spółka nie prowadziła transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Działania restrukturyzacyjne

Spółka nie planowała i nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych.

7. Informacja o złożonych wnioskach

Spółka nie złożyła wniosków o wydanie

- ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej,

- interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej,

- wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług,

- wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późniejszymi zm.).

8. Rozliczenia podatkowe na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

 

 

 

  
Design: Ferrodo Computer sp. z o.o.
app. ver. 2.9.2 Copyright © 2006-2018 Carmen Polska Sp z o.o.